AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

Museros en festes!

L’Ajuntament de Museros vos desitja unes bones festes!

 

Disfruteu-les, passeu-ho bé, però sempre respectant la resta de veïns i veïnes!

Llibre Festes Museros 2015
Llibre_Festes_Museros.pdf.pdf
Documento Adobe Acrobat [20.7 MB]

Convocatòria de sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament

D'acord amb les atribucions que em confereixen l'article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i el RD 2.586/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, convoque sessió ordinària del Ple de la corporació per al pròxim dia 28 de juliol de 2015, a les 19.00 h, i amb l'ordre del dia següent:

 

1. Proposta d'aprovació de les actes de les sessions anteriors

2. Proposta d'aprovació provisional del pressupost general de 2015, bases d'execució i de la plantilla de personal

3. Proposta d'aprovació del Pla econòmic financer de 2015

4. Proposta d'aprovació de modificació de preu públic del servei laboral infantil i primària

5. Proposta d'aprovació de modificació del preu públic de serveis culturals i esportius

6. Proposta d'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària i de la venda a domicili

7. Proposta d'aprovació provisional de l'Ordenança especial reguladora de la neteja de solars i del manteniment de les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic

8. Ratificació de l'acord per fomentar l'ús del transport públic que presta FGV als estudiants censats a Museros

9. Proposta d'aprovació de les dues festivitats locals

10. Proposta d'aprovació de la moció presentada pel Grup Popular per rebaixar l'IBI urbà

11. Proposta d'aprovació de la moció presentada per Ciudadanos per promoure un pacte autonòmic per l'Educació amb l'objectiu de fomentar la seua millora i la introducció del model bilingüe als col·legis públics de la Comunitat Valenciana

12. Despatx extraordinari

13. Dació de comptes

14. Decrets d'Alcaldia

15. Precs i preguntes

 

Museros, 24 de juliol de 2015. L'alcaldessa, Cristina Civera i Balaguer.

L'Ajuntament de Museros recorda a tots els propietaris de solars i camps rústics l'obligació de realitzar la neteja i el manteniment per conservar-los en les condicions legals de seguretat, salubritat, ornat públic i decor. Esperem una resposta ràpida i cívica per al compliment dels seus deures.

Es recorda que en cas d'incendi de la brossa d'un camp i la necessitat del servei de bombers, les despeses seran a càrrec del propietari del camp.

 

Museros, 3 de juliol de 2015. L'alcaldessa, Cristina Civera Balaguer

Llista d'admesos i exclosos en la borsa de neteja de dependències municipals

Finalitzat el passat 8 de juny el termini de presentacions de sol·licituds d'admissió per a la creació d'una borsa de treball per a les contractacions laborals temporals, destinades a cobrir llocs de treball del servei de neteja de dependències municipals, s'ha aprovat la relació provisional d'aspirants admesos i exclosos.

Les llistes es poden consultar en els taulers d'anuncis de l'Ajuntament.

 

S'obri un termini de 10 dies hàbils per subsanar errades, el qual finalitzarà el 7 d'agost, inclòs.

 

 

Museros, 27 de juliol de 2015. L'alcaldessa, Cristina Civera i Balaguer.

 

 

Anunci de la Regidoria de Festes sobre el pressupost per a les Festes Majors 2015

Des de la Regidoria de Festes, i d'acord amb la línia de transparència iniciada, volem informar a tots els ciutadans/es del poble de Museros que a causa de la prorroga del pressupostos generals de l’Ajuntament des de l’any 2014, la destinació de diners per a cada àrea estava ja estipulada per l’anterior govern. A més a més, les factures corresponents a les activitats festives de l’any 2014 es varen facturar a gener de 2015.

A l’entrada del nou govern, la Regidoria de Festes s'ha trobat que aquesta regidoria només disposa de 25.500 € per a elaborar i realitzar unes festes a l’altura de tots els veïns i veïnes del poble.

D’altra banda, el pressupost inicial era de 126.500 € per tots els actes festius de l’any 2015. Però, a hores d'ara només es disposa d'una octava part del pressupost total per a fer cadascun dels actes i col·laborar amb les diferents associacions del poble de Museros. Per deixar constància de totes les factures i la veracitat d'aquestes dades, aquest document detalla tota la informació ací referida, corresponent a les festes de l’any 2014 i 2015.

despeses_partida_festes_2015.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.6 MB]

La música protagonitza la programació de juliol

La música serà la protagonista de les activitats culturals programades per a aquest mes de juliol. Música a Museros i tocada per gent de Museros principalment. Estem de doble enhorabona! I a més, tots els estils tindran cabuda: més clàssica, jazz, swing, blues, d'arrel valenciana, rock, per a escoltar, per a ballar...

A més a més, els més joves encara podran gaudir de les activitats del PIJ abans de tancar per vacances. I les festes majors comencen a calfar motors amb la realització dels campionats esportius: natació, bicicleta, frontennis...

 

Benvinguda dels becaris de La Dipu et beca a l'Ajuntament de Museros

Incorporació dels estudiants seleccionats en aquest programa de pràctiques

Museros té el plaer de ser un dels participants del programa La Dipu et beca de la Diputació de València, una beca que ofereix als estudiants d'estudis superiors l'oportunitat de gaudir d'unes pràctiques durant dos mesos en l'àrea local.  Però que també dóna l'oportunitat als estudiants de conéixer, des d'altre punt de vista, el sector municipal i el mateix ajuntament, a més de perfeccionar els seus estudis.

 

Amb aquest motiu, hui els deu jóvens de Museros escollits han rebut la benvinguda per part tant de la alcaldessa, Cristina Civera, de la tutora del programa, Aracelí Martín, secretaria general de l'Ajuntament, com de tots els treballadors que formen part d'aquest ajuntament. Amb simpatia i entusiasme tots els jovens seleccionats mitjançant un procés molt transparent han començat les seues pràctiques respectives. Tots ells, malgrat ser el primer dia, amb nervis i inseguretat, s'han incorporat molt bé als llocs corresponents per ajudar els treballadors i donar el millor de cadascun d'ells.

 

Aquests jóvens cursen diferents estudis com informàtica, magisteri, administració o periodisme, entre altres especialitats, i intentaran, amb l'ajuda dels treballadors i membres de l'Ajuntament de Museros, millorar el seu currículum a l'hora que adquireixen una experiència per un futur vinent.  

Augment de panderoles a Museros

La Regidoria de Medi Ambient ha emés aquest comunicat davant la preocupació en certs llocs del poble respecte de l'augment d'aquest insecte

Des de l’any 2008, Museros té un contracte amb l’empresa ECOTRATAMIENTOS Y SERVICIOS, SL, a efectes de control de plagues d’insectes i desratització. Periòdicament (cada 3 mesos) esta empresa fa les seues actuacions de control i exterminació.

Les actuacions contra les panderoles es realitzen al clavegueram amb els productes adequats i legals. Cal insistir que els nius d’aquests insectes estan a les clavegueres i d’ací fan cap a les cases particulars per aigüeres o conductes com canonades, etc. A l’àmbit privat, evidentment, aquesta empresa no accedeix.

Quan detecta en certs punts del poble un augment de la població, l’empresa fa actuacions aïllades de xoc al clavegueram sense cap problema i són immediates (en menys de 24 hores). Cal afegir també que, quan a l’Ajuntament arriba un escrit per Registre d’Entrada en aquest sentit, el funcionari municipal avisa a l’empresa esmentada de manera automàtica i, per tant, l’actuació és ràpida.

En les darreres setmanes, amb la vinguda del bon temps, s’han fet diverses actuacions extraordinàries de desinsectació i desratització:

 • 11 de maig: av. de la Creu i adjacents

 • 19 de maig: Punt d’Informació Juvenil

 • 19 de maig: centre històric (carrer Major i voltants, places Llorente i Castell)

 • 14 de juny: Jose Ruiz Gimeno, Mestre Climent i per Blasco Ibáñez cap a l’escoleta. av. de la Senyera i del País Valencia i sector del parc de les Palmeres

 • 23 de juny: Ordre de Sant Jaume , Alexandre VI, Pintor Sorolla i av. de Barcelona

  Es faran tantes actuacions extraordinàries com siguen necessàries, però sempre a criteri del tècnic, ja que una sobreexposició al producte podria fer resistents els insectes.

S’ha preguntat al tècnic al respecte d’aquest augment i ens ha comentat que a qualsevol arqueta de la via pública poden haver nius que propicien aquesta visibilitat extraordinària però que l’empresa només té potestat d’obrir les del clavegueram públic, i no en té per obrir les arquetes d’ONO, Telefònica o d’altres. En properes visites ja hem acordat que ho podran fer.

Per últim, recordem el veïnat que si es detecten problemes d’aquest tipus, que es posen en contacte amb l’Ajuntament per la via oficial (Registre d’Entrada) i es prendran les mesures necessàries.

 

A banda del tema públic, s’han de recordar algunes recomanacions pel que fa a espais privats:

 • Extremar la neteja de cuines, rebost, darrere d'electrodomèstics, campanes extractores... Eliminar restes de menjar, molles.... i utilitzar poals de fem amb tapa.

 • Tapar qualsevol possible via d'entrada o refugi des de l'exterior (clavills i fissures en parets, entaulellat, juntes de paret, juntes de dilatació, fals sostre...). Revisar l'entrada de gas i electricitat a la vivenda perquè, moltes vegades, els conductes serveixen d'entrada a la vivenda de les panderoles des de la pròpia obra, sobretot, a través de les caixes dels tèrmics elèctrics.

 • Instal·lar mosquiteres en finestres i sistemes de ventilació, desaigües dels llavadors (amb les degudes precaucions per a evitar embussos en cas de fortes pluges).

 • Tancar correctament les arquetes de fosses sèptiques i connexions a la xarxa del clavegueram.

 • Evitar pèrdues d'aigua, ja que generen humitats.

 • Tant en domicilis particulars com en comunitats de veïns d'edificis, almenys una vegada a l'any, caldria revisar les arquetes d'arreplegada d'aigües fecals abans d'arribar al col·lector principal així com els habitacles de comptadors i bombes d'aigua potable, trapes d'ascensors i de comptadors elèctrics, perquè tots ells són lloc idoni per a la formació de colònies de panderoles que a través de les canonades d'aigua potable, canonades de desaigüe i canonades de cablejat elèctrics poden accedir a les corresponents vivendes superiors.

 • Els soterranis també són llocs de colonització per l'alt grau d'humitat i, de vegades, per la temperatura que concentren i, és per això, que també han de ser revisats i tractats químicament si ho mereixen.

 • En el cas de plantes baixes tancades per llargs períodes de temps i amb falta de neteja, extremar les precaucions, ja que aquestes es converteixen, de vegades, en llocs de presència i proliferació de panderoles.

 • No alimentar els animals del carrer per a evitar proliferació de plagues i animals ni deixar el fem fora dels corresponents contenidors.

ANUNCI SOBRE BORSA DE TREBALL DEL SERVEI DE NETEJA DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

L'Ajuntament de Museros informa que s'han aprovat les bases que s'adjunten per a la creació d'una borsa de treball per a contractacions laborals temporals, destinades a cobrir llocs de treball de dependències municipals, en substitució de treballadors amb permisos, incapacitats transitòries o circumstàncies diverses, amb un màxim de 12 mesos.

El termini de presentació de la sol·licitud que s'acompanya i la documentació corresponent és de vint dies naturals, comptats del 20 de maig al 8 de juny de 2015, ambdós inclosos.

Edicte bases neteja edificis.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.8 MB]
Sol·licitud borsa neteja edificis 2015.p[...]
Documento Adobe Acrobat [152.9 KB]

REGISTRE D'ANIMALS DE COMPANYIA

La Regidora de Medi Ambient informa que el titular d’un animal companyia està obligat a inscriure’l en el cens municipal d’animals de companyia i en el Registre Informàtic Valencià d’Identificació Animal (RIVIA), durant un termini màxim de tres mesos des del seu naixement o d’un mes des de la seua adquisició, llevat que aquest animal siga considerat potencialment perillós d’acord amb el que estableix la legislació vigent; en aquest cas, el termini serà de 15 dies des de la seua adquisició.

 

En aquests dos casos, haurà de demostrar que la propietat s’ha obtingut sense violar la legislació vigent, i caldrà presentar els comprovants de propietat corresponents i, en cas de no tenir-los, un escrit rubricat en què conste aquest fet i s’acredite la seua responsabilitat.

 

El cens d’animals de companyia es podrà realitzar a les oficines de l’Ajuntament de Museros, d’11.00 a 13.00 h, de dimecres a divendres, i el preu d’inscripció és de 4 €. Durant el mes de juny, la inscripció serà gratuïta, ja que el preu públic començarà a aplicar-se a partir de juliol.

Avís de plaga possible: Trioza erytreae

La Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, Direcció General de Producció Agrària i Ramaderia, Sanitat Vegetal, ha emés aquesta nota informativa de la sobre una plaga emergent del Trioza erytreae.

 

Es tracta d'una plaga que viu exclusivament sobre plantes de la família Rutaceae, i afecta els cultius de cítrics (tarongers, llimeres, pomelos i mandariners), i a diverses plantes ornamentals d'aquesta família.

 

Seria convenient que tothom estiguerem atents davant d'una possible detecció en la nostra Comunitat.

Nota informativa Trioza erytreae 2015.pd[...]
Documento Adobe Acrobat [1.2 MB]
Información Aula Mentor MARZO 2015.pdf
Documento Adobe Acrobat [159.6 KB]

Campanya municipal per la recollida d'excrements dels gossos

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

calendari fiscal 2015.pdf
Documento Adobe Acrobat [264.0 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

Comunica'ns les incidències o dubtes medioambientals que consideres. Tan prompte com estiga resolta, t'ho notificarem.

VISITES REBUDES