AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

Anunci sobre la resolució del procés de selecció de monitors de la Casa de Cultura, curs 2015-2016

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds d’admissió per al procés de selecció de monitors de la Casa de Cultura, curs 2015-2016, i d’acord amb les bases de la convocatòria aprovades en resolució d’alcaldia núm. 537/2015, de 11 de setembre de 2015, i amb la legislació vigent.

 

Vista la llista definitiva d’aspirants admesos, s'ha procedit a valorar-ne els mèrits, d'acord amb el barem que figura en l'annex I de les bases de selecció d’aquest procés, i s'ha publicat l'acta de baremació en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament de Museros.

 

Els candidats amb més puntuació en cada una de les disciplines són els aspirants seleccionats, excepte que renuncien, i en aquest cas, es passarà al candidat següent de la llista, per ordre de puntuació.

 

Així mateix, aquests candidats seleccionats estan convocats a una reunió organitzativa el pròxim divendres 2 d'octubre, a les 13.00 h, a l'Ajuntament de Museros.

Museros festejarà la diversitat cultural, social i sexual

Curset per a obtindre el carnet de manipulador de fitosanitaris

Un requisit arran de la nova Llei de plaguicides. Adreçat a llauradors, brigada d'obres i gent interessada a treballar en l'àmbit de la jardineria.

Nota sobre les despeses de festes en 2014 i 2015

Les despeses de les festes populars de 2014 van ascendir a 162.034,58 €, si bé el pressupost disponible únicament ascendia a 128.475 €.
Com a part del pressupost de 2014 es va gastar a atendre factures de 2013, dels 162.034,58 € que han costat les festes de 2014, 73.035,39 € s'han hagut d'atendre amb càrrec al pressupost de 2015. És a dir, que dels diners previstos per a les festes de 2015, 73.035,39 € ja estaven gastats amb factures de les festes de 2014.
L'equip de govern que presidisc, que no està disposat a funcionar d'aquesta manera tan irregular i irresponsable, es va proposar regularitzar aquesta situació en el primer any de la nova legislatura.
Per açò es va aprovar a juliol de 2015 el pressupost de l'exercici, que es trobava pendent d'elaboració i aprovació, i es va dotar la partida de festes amb 168.000 €. Amb aquests 168.000 € s'han d'atendre els 73.035,39 € de factures de 2014, factures de les festes fins a juny de 2015 per import de 28.418,35 €, i resten, per tant, 66.546,26 € per a la celebració de la resta de festes de 2015.
El repte que ens hem proposat és enorme. D'una banda traure endavant unes festes de 2015 que satisfacen els veïns de Museros amb una despesa de quasi 68.000 € menys que en 2014 i, d'altra banda, acabar amb aquesta irregular pràctica de gastar per sobre del pressupostat i d'imputar factures de despeses de hui a exercicis futurs, i poder començar així el 2016 sense hipoteques ni càrregues passades quant a festes es refereix.
Així mateix, i per a major transparència, una vegada rebem i comptabilitzem totes les factures de les festes patronals de 2015, publicarem en la web de l'Ajuntament les despeses detallades.
Finalment, cal destacar que amb càrrec al nou pressupost de 2015 s'ha realitzat una inversió de 30.757,23 € en taules i cadires per a celebracions i festes (nit de les paelles, conill i tomata, concerts, esdeveniments esportius, culturals, etc.). L'estalvi anual que generarà deixar de llogar-les, com es realitzava, permetrà amortitzar aquesta inversió en uns 3 anys, i generar a partir d'eixe moment uns importants estalvis per a les arques municipals.

 

Museros, 7 de setembre de 2015. L'alcaldessa, Cristina Civera i Balaguer

Aquesta vesprada comença el període de matriculació dels cursos de la Casa de Cultura: idiomes, dibuix i pintura, artesania, balls de saló, gimnàstica, teatre, pilates... Quin triareu? Consulteu l'oferta de cursos i els horaris en aquest apartat. A més recordeu que les places són limitades!

 

Més dades d'interés

Període de matrícula: del 7 al 25 de setembre

Informació i matriculació: Casa de Cultura, av. del País Valencià, 17 (tel. 961444835), de 17.00 a 21.00 h

 

Inscripció cursos Casa de Cultura 2015-2016
Inscripció cursos Casa Cultura 2015-2016[...]
Documento Adobe Acrobat [228.3 KB]

Servei Laboral d'Infantil i Primària

En aquests documents podreu consultar els requisits i les tarifes del Servei Laboral d'Infantil i Primària per al curs escolar 2015-2016. Per realitzar les inscripcions, cal complir tots els requisits i omplir les sol·licituds que es recolliran a l'Ajuntament o al col·legi.

Sol·licitud d'admissió Servei Laboral d'Infantil 2015-2016
Sol·licitud d'admissió 2015-2016 SLI.pdf
Documento Adobe Acrobat [145.9 KB]
Domiciliació bancària SLI.pdf
Documento Adobe Acrobat [110.2 KB]
Sol·licitud d'admissió Servei Laboral Primària 2015-2016
Sol·licitud d'admissió 2015-2016 SLP.pdf
Documento Adobe Acrobat [145.4 KB]
Domiciliació bancària SLP.pdf
Documento Adobe Acrobat [65.7 KB]

L'Ajuntament de Museros recorda a tots els propietaris de solars i camps rústics l'obligació de realitzar la neteja i el manteniment per conservar-los en les condicions legals de seguretat, salubritat, ornat públic i decor. Esperem una resposta ràpida i cívica per al compliment dels seus deures.

Es recorda que en cas d'incendi de la brossa d'un camp i la necessitat del servei de bombers, les despeses seran a càrrec del propietari del camp.

 

Museros, 3 de juliol de 2015. L'alcaldessa, Cristina Civera Balaguer

Avís sobre les targetes d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda

La Regidoria de Benestar Social i Polítiques d'Igualtat de Gènere informa que, per a un bon ús de les targetes d'estacionament de les places reservades a les persones amb mobilitat reduïda, cal tornar a l'Ajuntament totes aquelles que ja no estiguen en vigor.
D'altra banda, tota aquella persona que tinga la targeta caducada, haurà de dirigir-se al departament de Serveis Socials (ubicat al Centre Social de Dia) tan prompte com siga possible per renovar-la.

Augment de panderoles a Museros

La Regidoria de Medi Ambient ha emés aquest comunicat davant la preocupació en certs llocs del poble respecte de l'augment d'aquest insecte

Des de l’any 2008, Museros té un contracte amb l’empresa ECOTRATAMIENTOS Y SERVICIOS, SL, a efectes de control de plagues d’insectes i desratització. Periòdicament (cada 3 mesos) esta empresa fa les seues actuacions de control i exterminació.

Les actuacions contra les panderoles es realitzen al clavegueram amb els productes adequats i legals. Cal insistir que els nius d’aquests insectes estan a les clavegueres i d’ací fan cap a les cases particulars per aigüeres o conductes com canonades, etc. A l’àmbit privat, evidentment, aquesta empresa no accedeix.

Quan detecta en certs punts del poble un augment de la població, l’empresa fa actuacions aïllades de xoc al clavegueram sense cap problema i són immediates (en menys de 24 hores). Cal afegir també que, quan a l’Ajuntament arriba un escrit per Registre d’Entrada en aquest sentit, el funcionari municipal avisa a l’empresa esmentada de manera automàtica i, per tant, l’actuació és ràpida.

En les darreres setmanes, amb la vinguda del bon temps, s’han fet diverses actuacions extraordinàries de desinsectació i desratització:

 • 11 de maig: av. de la Creu i adjacents

 • 19 de maig: Punt d’Informació Juvenil

 • 19 de maig: centre històric (carrer Major i voltants, places Llorente i Castell)

 • 14 de juny: Jose Ruiz Gimeno, Mestre Climent i per Blasco Ibáñez cap a l’escoleta. av. de la Senyera i del País Valencia i sector del parc de les Palmeres

 • 23 de juny: Ordre de Sant Jaume , Alexandre VI, Pintor Sorolla i av. de Barcelona

  Es faran tantes actuacions extraordinàries com siguen necessàries, però sempre a criteri del tècnic, ja que una sobreexposició al producte podria fer resistents els insectes.

S’ha preguntat al tècnic al respecte d’aquest augment i ens ha comentat que a qualsevol arqueta de la via pública poden haver nius que propicien aquesta visibilitat extraordinària però que l’empresa només té potestat d’obrir les del clavegueram públic, i no en té per obrir les arquetes d’ONO, Telefònica o d’altres. En properes visites ja hem acordat que ho podran fer.

Per últim, recordem el veïnat que si es detecten problemes d’aquest tipus, que es posen en contacte amb l’Ajuntament per la via oficial (Registre d’Entrada) i es prendran les mesures necessàries.

 

A banda del tema públic, s’han de recordar algunes recomanacions pel que fa a espais privats:

 • Extremar la neteja de cuines, rebost, darrere d'electrodomèstics, campanes extractores... Eliminar restes de menjar, molles.... i utilitzar poals de fem amb tapa.

 • Tapar qualsevol possible via d'entrada o refugi des de l'exterior (clavills i fissures en parets, entaulellat, juntes de paret, juntes de dilatació, fals sostre...). Revisar l'entrada de gas i electricitat a la vivenda perquè, moltes vegades, els conductes serveixen d'entrada a la vivenda de les panderoles des de la pròpia obra, sobretot, a través de les caixes dels tèrmics elèctrics.

 • Instal·lar mosquiteres en finestres i sistemes de ventilació, desaigües dels llavadors (amb les degudes precaucions per a evitar embussos en cas de fortes pluges).

 • Tancar correctament les arquetes de fosses sèptiques i connexions a la xarxa del clavegueram.

 • Evitar pèrdues d'aigua, ja que generen humitats.

 • Tant en domicilis particulars com en comunitats de veïns d'edificis, almenys una vegada a l'any, caldria revisar les arquetes d'arreplegada d'aigües fecals abans d'arribar al col·lector principal així com els habitacles de comptadors i bombes d'aigua potable, trapes d'ascensors i de comptadors elèctrics, perquè tots ells són lloc idoni per a la formació de colònies de panderoles que a través de les canonades d'aigua potable, canonades de desaigüe i canonades de cablejat elèctrics poden accedir a les corresponents vivendes superiors.

 • Els soterranis també són llocs de colonització per l'alt grau d'humitat i, de vegades, per la temperatura que concentren i, és per això, que també han de ser revisats i tractats químicament si ho mereixen.

 • En el cas de plantes baixes tancades per llargs períodes de temps i amb falta de neteja, extremar les precaucions, ja que aquestes es converteixen, de vegades, en llocs de presència i proliferació de panderoles.

 • No alimentar els animals del carrer per a evitar proliferació de plagues i animals ni deixar el fem fora dels corresponents contenidors.

REGISTRE D'ANIMALS DE COMPANYIA

La Regidora de Medi Ambient informa que el titular d’un animal companyia està obligat a inscriure’l en el cens municipal d’animals de companyia i en el Registre Informàtic Valencià d’Identificació Animal (RIVIA), durant un termini màxim de tres mesos des del seu naixement o d’un mes des de la seua adquisició, llevat que aquest animal siga considerat potencialment perillós d’acord amb el que estableix la legislació vigent; en aquest cas, el termini serà de 15 dies des de la seua adquisició.

 

En aquests dos casos, haurà de demostrar que la propietat s’ha obtingut sense violar la legislació vigent, i caldrà presentar els comprovants de propietat corresponents i, en cas de no tenir-los, un escrit rubricat en què conste aquest fet i s’acredite la seua responsabilitat.

 

El cens d’animals de companyia es podrà realitzar a les oficines de l’Ajuntament de Museros, d’11.00 a 13.00 h, de dimecres a divendres, i el preu d’inscripció és de 4 €. Durant el mes de juny, la inscripció serà gratuïta, ja que el preu públic començarà a aplicar-se a partir de juliol.

Avís de plaga possible: Trioza erytreae

La Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, Direcció General de Producció Agrària i Ramaderia, Sanitat Vegetal, ha emés aquesta nota informativa de la sobre una plaga emergent del Trioza erytreae.

 

Es tracta d'una plaga que viu exclusivament sobre plantes de la família Rutaceae, i afecta els cultius de cítrics (tarongers, llimeres, pomelos i mandariners), i a diverses plantes ornamentals d'aquesta família.

 

Seria convenient que tothom estiguerem atents davant d'una possible detecció en la nostra Comunitat.

Nota informativa Trioza erytreae 2015.pd[...]
Documento Adobe Acrobat [1.2 MB]
Información Aula Mentor MARZO 2015.pdf
Documento Adobe Acrobat [159.6 KB]

Campanya municipal per la recollida d'excrements dels gossos

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

calendari fiscal 2015.pdf
Documento Adobe Acrobat [264.0 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

Comunica'ns les incidències o dubtes medioambientals que consideres. Tan prompte com estiga resolta, t'ho notificarem.

VISITES REBUDES