AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

Benvinguda dels becaris de La Dipu et beca a l'Ajuntament de Museros

Incorporació dels estudiants seleccionats en aquest programa de pràctiques

Museros té el plaer de ser un dels participants del programa La Dipu et beca de la Diputació de València, una beca que ofereix als estudiants d'estudis superiors l'oportunitat de gaudir d'unes pràctiques durant dos mesos en l'àrea local.  Però que també dóna l'oportunitat als estudiants de conéixer, des d'altre punt de vista, el sector municipal i el mateix ajuntament, a més de perfeccionar els seus estudis.

 

Amb aquest motiu, hui els déu jovens de Museros escollits han rebut la benvinguda per part tant de la alcaldessa, Cristina Civera, de la tutora del programa, Aracelí Martín, secretaria general de l'Ajuntament, com de tots els treballadors que formen part d'aquest ajuntament. Amb simpatia i entusiasme tots els jovens seleccionats mitjançant un procés molt transparent han començat les seues pràctiques respectives. Tots ells, malgrat ser el primer dia, amb nervis i inseguretat, s'han incorporat molt bé als llocs corresponents per ajudar els treballadors i donar el millor de cadascun d'ells.

 

Aquests jóvens cursen diferents estudis com informàtica, magisteri, administració o periodisme, entre altres especialitats, i intentaran, amb l'ajuda dels treballadors i membres de l'Ajuntament de Museros, millorar el seu currículum a l'hora que adquireixen una experiència per un futur vinent.  

Ple extraordinari de l'Ajuntament de Museros

D'acord amb les atribucions que em confereixen l'article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i el RD 2.586/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'OF i de RJ de les entitats locals, convoque sessió extraordinària del Ple de la corporació per al pròxim dia 1 de juliol de 2015, a les 19.00 h, i amb l'ordre del dia següent:

 

 

1. Constitució grups polítics

2. Periodicitat de les sessions plenàries

3. Periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local

4. Proposta de creació de les comissions informatives, denominació i composició

5. Nomenaments de representants als organismes supramunicipals

6. Règim retributiu i dedicació dels membres de la corporació amb dedicació exclusiva o parcial, indemnització i dietes a la resta de regidors.

7. Assignació grups polítics

8. Decrets de l'Alcaldia referents a nomenaments de tinents d'alcalde, Junta de Govern Local i delegacions regidories.

 

Museros, 29 de juny de 2015. Cristina Civera i Balaguer, l'alcaldessa.

La Regidoria de Participació informa que hui, per primera vegada, però encara en mode de prova, s'emetrà el Ple Municipal a través del Youtube.
Es podrà seguir aquest Ple des de l'ordinador, tablet o smartphone simplement punxant ací.
 

Escola d'Estiu 2015

 

Marietes, papallones, dracs i dinousaures... Què estan tramant? Sembla ser que tots estan desitjosos de començar l'Escola d'Estiu 2015! Serà el pròxim 1 de juliol, a les 9.30 h, al col·legi públic Blasco Ibáñez (carrer La Fila, junt a l'ermita).

 

Vos hi esperem!

Augment de panderoles a Museros

La Regidoria de Medi Ambient ha emés aquest comunicat davant la preocupació en certs llocs del poble respecte de l'augment d'aquest insecte

Des de l’any 2008, Museros té un contracte amb l’empresa ECOTRATAMIENTOS Y SERVICIOS, SL, a efectes de control de plagues d’insectes i desratització. Periòdicament (cada 3 mesos) esta empresa fa les seues actuacions de control i exterminació.

Les actuacions contra les panderoles es realitzen al clavegueram amb els productes adequats i legals. Cal insistir que els nius d’aquests insectes estan a les clavegueres i d’ací fan cap a les cases particulars per aigüeres o conductes com canonades, etc. A l’àmbit privat, evidentment, aquesta empresa no accedeix.

Quan detecta en certs punts del poble un augment de la població, l’empresa fa actuacions aïllades de xoc al clavegueram sense cap problema i són immediates (en menys de 24 hores). Cal afegir també que, quan a l’Ajuntament arriba un escrit per Registre d’Entrada en aquest sentit, el funcionari municipal avisa a l’empresa esmentada de manera automàtica i, per tant, l’actuació és ràpida.

En les darreres setmanes, amb la vinguda del bon temps, s’han fet diverses actuacions extraordinàries de desinsectació i desratització:

 • 11 de maig: av. de la Creu i adjacents

 • 19 de maig: Punt d’Informació Juvenil

 • 19 de maig: centre històric (carrer Major i voltants, places Llorente i Castell)

 • 14 de juny: Jose Ruiz Gimeno, Mestre Climent i per Blasco Ibáñez cap a l’escoleta. av. de la Senyera i del País Valencia i sector del parc de les Palmeres

 • 23 de juny: Ordre de Sant Jaume , Alexandre VI, Pintor Sorolla i av. de Barcelona

  Es faran tantes actuacions extraordinàries com siguen necessàries, però sempre a criteri del tècnic, ja que una sobreexposició al producte podria fer resistents els insectes.

S’ha preguntat al tècnic al respecte d’aquest augment i ens ha comentat que a qualsevol arqueta de la via pública poden haver nius que propicien aquesta visibilitat extraordinària però que l’empresa només té potestat d’obrir les del clavegueram públic, i no en té per obrir les arquetes d’ONO, Telefònica o d’altres. En properes visites ja hem acordat que ho podran fer.

Per últim, recordem el veïnat que si es detecten problemes d’aquest tipus, que es posen en contacte amb l’Ajuntament per la via oficial (Registre d’Entrada) i es prendran les mesures necessàries.

 

A banda del tema públic, s’han de recordar algunes recomanacions pel que fa a espais privats:

 • Extremar la neteja de cuines, rebost, darrere d'electrodomèstics, campanes extractores... Eliminar restes de menjar, molles.... i utilitzar poals de fem amb tapa.

 • Tapar qualsevol possible via d'entrada o refugi des de l'exterior (clavills i fissures en parets, entaulellat, juntes de paret, juntes de dilatació, fals sostre...). Revisar l'entrada de gas i electricitat a la vivenda perquè, moltes vegades, els conductes serveixen d'entrada a la vivenda de les panderoles des de la pròpia obra, sobretot, a través de les caixes dels tèrmics elèctrics.

 • Instal·lar mosquiteres en finestres i sistemes de ventilació, desaigües dels llavadors (amb les degudes precaucions per a evitar embussos en cas de fortes pluges).

 • Tancar correctament les arquetes de fosses sèptiques i connexions a la xarxa del clavegueram.

 • Evitar pèrdues d'aigua, ja que generen humitats.

 • Tant en domicilis particulars com en comunitats de veïns d'edificis, almenys una vegada a l'any, caldria revisar les arquetes d'arreplegada d'aigües fecals abans d'arribar al col·lector principal així com els habitacles de comptadors i bombes d'aigua potable, trapes d'ascensors i de comptadors elèctrics, perquè tots ells són lloc idoni per a la formació de colònies de panderoles que a través de les canonades d'aigua potable, canonades de desaigüe i canonades de cablejat elèctrics poden accedir a les corresponents vivendes superiors.

 • Els soterranis també són llocs de colonització per l'alt grau d'humitat i, de vegades, per la temperatura que concentren i, és per això, que també han de ser revisats i tractats químicament si ho mereixen.

 • En el cas de plantes baixes tancades per llargs períodes de temps i amb falta de neteja, extremar les precaucions, ja que aquestes es converteixen, de vegades, en llocs de presència i proliferació de panderoles.

 • No alimentar els animals del carrer per a evitar proliferació de plagues i animals ni deixar el fem fora dels corresponents contenidors.

ANUNCI SOBRE BORSA DE TREBALL DEL SERVEI DE NETEJA DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

L'Ajuntament de Museros informa que s'han aprovat les bases que s'adjunten per a la creació d'una borsa de treball per a contractacions laborals temporals, destinades a cobrir llocs de treball de dependències municipals, en substitució de treballadors amb permisos, incapacitats transitòries o circumstàncies diverses, amb un màxim de 12 mesos.

El termini de presentació de la sol·licitud que s'acompanya i la documentació corresponent és de vint dies naturals, comptats del 20 de maig al 8 de juny de 2015, ambdós inclosos.

Edicte bases neteja edificis.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.8 MB]
Sol·licitud borsa neteja edificis 2015.p[...]
Documento Adobe Acrobat [152.9 KB]

Targeta metro per a estudiants

 

Els joves estudiants de Museros poden ser beneficiaris d'un abonament-metro AB o B, amb descompte, per al curs 2015-2016.

Aquest abonament va dirigit a joves estudiants empadronats a Museros, i serà de 9 mesos, d'octubre a juny. Podrà pagar-se en dos terminis.

 

Informació, sol·licitud i pagament del primer termini de pagament, de l'1 al 12 de juny, a l'Ajuntament.

 

El segon termini es pagarà de l'1 al 15 de juliol.

Sol·licitud targeta metro jovens.pdf
Documento Adobe Acrobat [34.8 KB]

REGISTRE D'ANIMALS DE COMPANYIA

La Regidora de Medi Ambient informa que el titular d’un animal companyia està obligat a inscriure’l en el cens municipal d’animals de companyia i en el Registre Informàtic Valencià d’Identificació Animal (RIVIA), durant un termini màxim de tres mesos des del seu naixement o d’un mes des de la seua adquisició, llevat que aquest animal siga considerat potencialment perillós d’acord amb el que estableix la legislació vigent; en aquest cas, el termini serà de 15 dies des de la seua adquisició.

 

En aquests dos casos, haurà de demostrar que la propietat s’ha obtingut sense violar la legislació vigent, i caldrà presentar els comprovants de propietat corresponents i, en cas de no tenir-los, un escrit rubricat en què conste aquest fet i s’acredite la seua responsabilitat.

 

El cens d’animals de companyia es podrà realitzar a les oficines de l’Ajuntament de Museros, d’11.00 a 13.00 h, de dimecres a divendres, i el preu d’inscripció és de 4 €. Durant el mes de juny, la inscripció serà gratuïta, ja que el preu públic començarà a aplicar-se a partir de juliol.

Avís de plaga possible: Trioza erytreae

La Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, Direcció General de Producció Agrària i Ramaderia, Sanitat Vegetal, ha emés aquesta nota informativa de la sobre una plaga emergent del Trioza erytreae.

 

Es tracta d'una plaga que viu exclusivament sobre plantes de la família Rutaceae, i afecta els cultius de cítrics (tarongers, llimeres, pomelos i mandariners), i a diverses plantes ornamentals d'aquesta família.

 

Seria convenient que tothom estiguerem atents davant d'una possible detecció en la nostra Comunitat.

Nota informativa Trioza erytreae 2015.pd[...]
Documento Adobe Acrobat [1.2 MB]
Información Aula Mentor MARZO 2015.pdf
Documento Adobe Acrobat [159.6 KB]

Campanya municipal per la recollida d'excrements dels gossos

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

calendari fiscal 2015.pdf
Documento Adobe Acrobat [264.0 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

Comunica'ns les incidències o dubtes medioambientals que consideres. Tan prompte com estiga resolta, t'ho notificarem.

VISITES REBUDES