AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

Transparència

Transparència

 

El dret d'accés a la informació pública es troba regulat en el títol I, capítol II, articles de l’11 al 19 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, publicat en el DOCV, de 8 d'abril de 2015, i en el títol I, capítol III, articles del 12 al 22 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicada en el BOE, de 10 de desembre de 2013.

 

Qualsevol ciutadà o ciutadana, individualment o en representació de qualsevol organització legalment constituïda, té dret d'accés a la informació pública mitjançant sol·licitud prèvia i sense més limitacions que les contemplades en la llei. Per a l'exercici d'aquest dret, no serà necessari motivar la sol·licitud ni invocar la llei.

 

El règim sobre els límits al dret d'accés a la informació pública està previst en l'article 14 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

El règim aplicable en el cas que la informació sol·licitada continguera dades de caràcter personal es troba recollit en l'article 15 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

Si la informació sol·licitada es troba afectada parcialment per alguna de les limitacions contemplades en l'article 14 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es facilitarà, sempre que siga possible, l'accés parcial, i s’ometrà la part afectada per la limitació, excepte que d'això resulte una informació distorsionada, equívoca o sense sentit. En aquest cas, s’haurà d'indicar al sol·licitant quina part de la informació ha sigut omesa.

 

En aquesta secció, s'afegiran documents públics relacionats amb la Llei de transparència i bon govern.

Tipus de documents:

1. Informació institucional: es refereix a les funcions que desenvolupen, i estructura organitzativa inclòs un organigrama actualitzat que identifique els responsables dels diferents òrgans i el seu perfil i trajectòria professional. Com ara ordenances, òrgans de govern…

2. Informació econòmica: tota la informació sobre els actes de gestió administrativa amb repercussió econòmica o pressupostària, com ara concessions, inversió pública…

 

Data de modificació de 2 d'octubre de 2020