AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

FUNCIONS DE LA POLICIA LOCAL

Totes aquestes competències es troben recollides en l'article 53 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat.

 

 

1. Protegir les autoritats de les corporacions locals i vigilar o custodiar els seus edificis i instal·lacions.


 

2. Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit al nucli urbà, d'acord amb el que estableixen les normes de circulació.


 

3. Instruir atestats per accidents de circulació dins del nucli urbà.


 

4. Policia administrativa, pel que fa a ordenances, bans i altres disposicions municipals dins de l'àmbit de la seua competència.


 

5. Participar en les funcions de Policia Judicial, d’acord amb l'article 29.2 d'aquesta llei.


 

6. La prestació d'auxili, en els casos d'accident, de catàstrofe o de calamitat pública, i participació, d’acord amb en les lleis, en l'execució dels plans de protecció civil.


 

7. Efectuar diligències de prevenció i totes les actuacions que tendisquen a evitar la comissió d'actes delictius en el marc de col·laboració establert en les juntes de seguretat.


 

8. Vigilar els espais públics i col·laborar amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat i amb la policia de les comunitats autònomes en la protecció de manifestacions i en el manteniment de l'ordre en grans concentracions humanes, quan siguen requerits per a això.


 

9. Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguen requerits.
Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES