AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

ELS CIUTADANS I L'ADMINISTRACIÓDrets dels ciutadans davant les administracions públiques

 • Ser informats, orientats i tractats respectuosament.
 • Conéixer la identitat dels responsables dels tràmits.
 • Accedir als registres i arxius administratius, sempre que es respecten els drets de tercers o existisquen raons d'interés públic que ho impedisquen.
 • Obtenir còpia segellada dels documents originals que presente, i la seua devolució, sempre que no hagen de figurar a l'expedient.
 • Conéixer l'estat de la tramitació dels expedients en què es tinga condició d'interessat i obtenir còpies dels seus documents.
 • Formular al·legacions i aportar documents en qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d'audiència.
 • No presentar documents que no exigisquen les normes o ja estiguen en poder de l'Administració que gestiona l'assumpte.
 • Elegir el lloc i el mitjà preferent per al lliurament de notificacions.
 • Obtenir una resposta expressa de l'Administració.
 • Exigir responsabilitats a l'Administració i al personal al seu servei, quan així corresponga legalment.
 • Qualsevol dret que reconeguen la Constitució i altres lleis.

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES