AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

'CURRICULUM VITAE'

El curriculum vitae és l'historial professional del candidat i el primer contacte important que s'establirà entre aquest i l'empresari. Ha de ser redactat pensant en les característiques exigides per a ocupar el lloc de treball a què es concorre; per tant, cada currículum serà a mida, i no és recomanable l'enviament d'exemplars confeccionats sense aquesta perspectiva. Cal redactar-lo en positiu, breument i ben estructurat, s’intentarà transmetre la màxima informació en un espai mínim; per aquest motiu, serà necessari suprimir qualsevol frase superficial i qualsevol repetició.

 

El curriculum vitae compleix una triple funció:  • Concentrar l'atenció durant la primera entrevista sobre els aspectes més importants de la teua personalitat i del teu historial acadèmic i laboral.
  • Després de l'entrevista, recordar les dades que millor parlen de tu al teu futur cap.

 

La informació que s’ha d'oferir és:

DADES PERSONALS

- Nom i cognoms.
- DNI o NIE.
- Data de naixement.
- Adreça, població i codi postal.
- Telèfons de contacte.
- Adreça de correu electrònic, si es té.
- Permís de conduir, si es disposa, i vehicle.
 Si no se sol·liciten, convé no indicar altres dades personals, com estat civil, servei militar, fills, etc.).
Ha d'adjuntar-se una fotografia, tipus carnet, de qualitat acceptable i recent.


FORMACIÓ

- Formació reglada. Cal especificar la titulació obtinguda, el centre d'estudis i l'any de finalització, si és possible.
- Formació no reglada. S’hi inclouran els cursos monogràfics, cursos de formació ocupacional subvencionats pel SERVEF, seminaris, etc. De cada un, s’indicarà el nom del curs, la durada, el centre d'estudis i la data de finalització.


IDIOMES

Cal fer constar les llengües estrangeres que es coneixen, i s’especificarà el nivell: llegit, parlat i escrit, o, elemental, mitjà i avançat. Es poden incloure, en aquest apartat, estades i cursos a l'estranger. Si el nivell és molt baix, és millor no reflectir-lo.


INFORMÀTICA
Cal indicar els programes informàtics que s’utilitzen i el nivell (iniciat, avançat o expert).


EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL· Lloc i nivell exercit.
· Empresa o organisme.
· Funcions més importants.
· Dates de començament i fi de contracte.

Es poden incloure activitats professionals no laborals, com les pràctiques obligatòries dels estudis realitzats, encara que no són estrictament experiència professional.
Si se sol·liciten referències, ha d'indicar-se el nom de l'empresa, el domicili, el telèfon i la persona de contacte, si aquesta dóna el consentiment.
Si es considera convenient, pot fer-se menció d’activitats en associacions, de càrrecs exercits en alguna organització, de col·laboracions amb ONG, i també, d’aficions, si tenen relació amb el lloc de treball sol·licitat. Caldria evitar posar col·laboracions amb organitzacions polítiques. També és convenient mostrar la disponibilitat d’horari i de residencia, i si estaria disposat a viatjar.

Què s’ha de tindre en compte?

· Utilitzar paper de bona qualitat, foli DIN A-4.
· Escriure’l a màquina o a ordinador.
· Deixar amplis marges i apartats ben diferenciats.
· Ser concís, breu i clar; millor un foli que dos, i millor dos que tres.
· Acompanyar sempre el currículum amb una carta de presentació.
· Si es demana una foto, que siga recent i de qualitat.
· Utilitzar verbs d'acció com crear, millorar, activar...
· Ser positiu.
· Destacar els treballs que hagen estat relacionats amb el lloc de treball sol·licitat.
· En cas de buscar el primer treball, s'han d'ampliar els continguts, les assignatures, les matèries i la resta de coneixements professional que s’han adquirit.
· Adjuntar referències només quan siguen demanades.
· Destacar, al peu de pàgina, per exemple, el número de telèfon on poder ser localitzat.
· Al final del currículum, cal la data, però mai no s’ha de firmar (la firma es reserva per a la carta de presentació).
· Han de destacar-se les qualitats i capacitats, sense mentir.


Què ha d'evitar-se?

·Les faltes d'ortografia.
· La redacció del currículum com si fóra una instància.
· L’escriptura del currículum a mà, excepte si així es demana.
· Mencionar allò que puga perjudicar el demandant.
· Les referències a problemàtiques personals.
· Reflectir humilitat, desesperació, etc.
· Els buits innecessaris.

Tipus de currículum

Existeixen, fonamentalment, tres tipus de currículum:

1. Currículum cronològic. En aquest cas, l'ordre en què es relaten les dades comença des dels més antics fins a acabar amb els més recents. Té com a avantatge el fet que permet veure  l'evolució del demandant des del principi fins a la fi. És un model molt clar i senzill. Aquest currículum és el més encertat, si el candidat no té massa experiència.

2. Currículum invers. Aquest model és contrari a l'anterior. Comença per l'últim que es va fer i es remunta fins al començament. En destacar l'últim que s'ha fet, resulta molt interessant per veure si té relació amb el lloc de treball al qual s'aspira ara.

3. Currículum funcional. En aquest model, s'agrupen les experiències segons les funcions desenvolupades en blocs independents. Per exemple, l'experiència en màrqueting, com a cambrer de bar, en vendes, etc. Té com a avantatges que es pot comprovar fàcilment l'experiència o la preparació del demandant en una àrea determinada. És un model idoni quan aquest té grans llacunes a causa d'anys de desocupació, per exemple, en ser la millor manera perquè passen desapercebuts al currículum.

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES