AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

REGISTRE MUNICIPAL D'ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

Quins són els animals potencialment perillosos?

Són potencialment perillosos els animals següents:

a) Gossos (amb més de 3 mesos d'edat) de les races: american pittbull terrier, bull american staffordshire terrier, akita inu, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog Bordeus, fila brasiler, mastí napolità, gos de presa canari, gos de presa mallorquí, mastí napolità, rottweiler, tosa inu.

b) Gossos que siguen encreuament de les anteriors races entre elles, o amb unes altres races, que s’obtinga una tipologia semblant a alguna d’aqueixes races, i també les característiques dels quals es corresponguen amb totes o la majoria de les que figuren en l'annex II del Reial decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/99, del règim jurídic d'animals potencialment perillosos, excepte les dels gossos guia o d'assistència, d’acord amb les condicions establertes en aqueix reial decret.

c) Gossos que manifesten un caràcter marcadament agressiu o que hagen protagonitzat agressions a persones o a uns altres animals. La potencial perillositat haurà de ser apreciada per l'autoritat competent, amb un informe previ d'un veterinari, oficial o col·legiat, designat o habilitat per l'autoritat competent autonòmica o municipal.

d) Animals de la fauna salvatge:

  • Classe dels rèptils: tots els cocodrils, caimans i ofidis verinosos, i de la resta tots els que superen els 2 kg de pes actual o adult.
  • Artròpodes i peixos: aquells la inoculació de verí dels quals faça necessària l'hospitalització de l'agredit, quan l'agredit és una persona no al·lèrgica al tòxic.
  • Mamífers: aquells que superen els 10 kg en estat adult.

 

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones residents a Museros que desitgen ser titulars de gossos potencialment perillosos, i aquelles altres que, sense ser-ho, passegen habitualment tals animals i siguen residents a Museros.

 

Requisits

Sol·licitar i obtindre la llicència abans de posseir l'animal. Cada tres anys, s'haurà de renovar la llicència atorgada. En el cas dels gossos caldrà, simultàniament, sol·licitar-se la inscripció en el cens caní municipal.

 

Quan sol·licitar-ho

En el cas de gossos: abans que complesca tres mesos de vida o un mes des de l'adquisició. En els altres casos, abans de posseir l'animal.

 

Pagament de la taxa per l'atorgament de llicències i d’altres serveis per la tinença d'animals

Termini d'ingrés: amb caràcter previ a la sol·licitud de la llicència

Quantia per al 2013:

  • Per inscripció en el Registre d'animals potencialment perillosos: 15 €
  • Per atorgament de la llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos: 21 €
  • Per cada una de les renovacions de la llicència: 9 €
  • Per la inscripció en el cens municipal d'animals de companyia: 4 €

El pagament d'aquesta taxa es realitza pel sistema d'autoliquidacions.

 

Informació complementària

Les renovacions de la llicència han de sol·licitar-se amb 3 mesos d'antelació a la data que finalitza la vigència quinquennal.

Els gossos potencialment perillosos han de circular sempre per vies i espais públics subjectes amb corretja curta (menys de 2 m i no extensible), amb el boç posat i en cap cas conduïts per menors
d'edat.

La possessió d'un animal sense la tinença de la llicència corresponent donarà lloc que l’Ajuntament de Museros inici l'expedient sancionador i el seu decomís de l'Ajuntament de Museros, fins a la seua legalització.

 

 Recursos

  •  Recurs potestatiu de reposició (termini d'interposició: un mes)
  • Recurs contenciós administratiu (termini d'interposició: dos mesos)Documentació que cal presentar:

Sol·licitud llicència animal potencialme[...]
Documento Adobe Acrobat [30.9 KB]
declaració responsable.pdf
Documento Adobe Acrobat [7.8 KB]
sol·licitud d'antecedents.pdf
Documento Adobe Acrobat [17.7 KB]

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES