AJUNTAMENT DE MUSEROS
AJUNTAMENT DE MUSEROS

SUSPENSIÓ DE L'OBTENCIÓ DE CERTIFICATS OFICIALS 

S’informa que les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de coneixement del valencià s’han suspés per Resolució de 13 de maig, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme.

 

Aquesta suspensió està motivada per l'estat d'alarma i la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, amb l’objectiu de preservar la salut dels aspirants que han d’obtindre aquests certificats, i de la resta del personal examinador i col•laborador en el desenvolupament d’aquestes proves.

CURS LLENGUA DE SIGNES

INSCRIPCIÓ CURS LLENGUATGE DE SIGNES
Inscripció llengua de signes.pdf
Documento Adobe Acrobat [218.0 KB]

CONVOCATÒRIA DE LES PROVES DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ 2019

La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, de la Generalitat Valenciana, ha convocat les proves de tots els nivells de valencià corresponents a l'any 2019.

 

El període de matrícula és del 25 de març al 8 d'abril de 2019, per als nivells: A2, C1, B1

 

El segon període de matrícula és del 2 al 16 de setembre de 2019, per als nivells: B2 i C2.

 

Per a més informació contacteu amb: www.jqcv.gva.es

INFORMACIÓ SOBRE LA CONVOCATÒRIA
Triptic JQCV 19 (WEB).pdf
Documento Adobe Acrobat [738.2 KB]

CURSOS DE VALENCIÀ DE L'AJUNTAMENT DE MUSEROS

L'Agència de Promoció del Valencià AVIVA de l'Ajuntament de Museros organitza tots els anys cursos de valencià per a adults a la Casa de Cultura.

 

Per a més informació, telefoneu a l'Agència de Promoció del Valencià AVIVA Museros al telèfon 961441680, ext. 4.RECURSOS BIBLIOGRÀFICS I INFORMÀTICS

Aquest és un recull de material bibliogràfic i informàtic general per facilitar l’aprenentatge del valencià. Alguns d’aquests títols es poden trobar a la biblioteca, i encara que no són de préstec sí ho són de consulta.


Diccionaris i vocabularis

 

 • Diccionari valencià. Editorial Bromera.
 • Diccionari Tabarca valencià-castellà castellà-valencià. Vicent Pascual. Editorial Tabarca.
 • Vocabulari. Francesc Ferrer Pastor. Denes Editorial.
 • Diccionari de la llengua catalana. IEC
 • Gran diccionari de la llengua catalana. Editorial Enciclopèdia Catalana.
 • Diccionari de sinònims i antònims. Salvador Pey. Editorial Teide.
 • Diccionari ortogràfic i de pronunciació. Acadèmia Valenciana de la Llengua
 • Vocabularis. Generalitat Valenciana.
  • Bàsic
  • De la informàtica
  • Jurídic
  • Nàutic
  • Del futbol
  • Majúscules i minúscules.
  • Material d'oficina.
  • Món laboral

Gramàtiques de valencià:

 • Va de bo. Editorial Bromera. Quatre nivells, adaptats a la nova gradació dels exàmens de la JQCV
 • D'ací i d'allà. Tabarca Llibres. Quatre nivells, adaptats a la nova gradació dels exàmens de la JQCV
 • Vols dir? Curs de valencià per a autoaprenents. 1r nivell. Editorial Tabarca.
 • Vols dir? Curs de valencià per a autoaprenents. 2r nivell. Editorial Tabarca.
 • Vols dir? Curs de valencià per a autoaprenents. 3r nivell. Editorial Tabarca.
 • Accent greu. Llibre de llengua. Nivell superior. Editorial Tabarca.
 • Valencià pas a pas. Nivell Elemental. Editorial Marfil.
 • Valencià pas a pas. Nivell Mitjà. Editorial Marfil.
 • Valencià oral. Castellnou Edicions.
 • Valencià elemental. Castellnou Edicions.
 • Valencià mitjà. Castellnou Edicions
 • Valencià superior. Castellnou Edicions
 • Ortografia valenciana. Castellnou Edicions
 • 1.000 exercicis per al nivell C. Castellnou Edicions
 • Curs de valencià. Nivell superior. Edicions del Bullent
 • Reciclatge. Llibre de llengua. Nivells elemental i mitjà. Editorial 3 i 4
 • Reciclatge. Llibre de llengua. Nivell superior. Editorial 3 i 4
 • Avant. Tabarca Llibres. Adequat per al nivell principiant
 • Consultor gramatical (ortografia i morfosintaxi). Tabarca Llibres
 • Gramàtica valenciana. Editorial Bromera
 • Gramàtica normativa valenciana. Acadèmia Valenciana de la Llengua
 • Manual d'ús de l'estàndard oral. Josep Lacreu. Universitat de València
 • La flexió verbal. Enric Valor. Editorial 3 i 4
 • Els verbs valencians. Generalitat Valenciana. Editorial Bromera
 • Manual de llenguatge administratiu. Universitat Jaume I de Castelló
 • Criteris lingüístics. Propostes lingüístiques. Generalitat Valenciana

 Diversos:

 • Materials didàctics per a l'ensenyament del valencià. Autoaprenentatge. Generalitat Valenciana
 • Les llengües en l'administració. Generalitat Valenciana
 • Corpus toponímic valencià. Acadèmia Valenciana de la Llengua

 Multimèdia:

EXÀMENS DE LA JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ

Les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià es realitzen en dues convocatòries anuals: juny i novembre. 

Si necessiteu més informació, podeu consultar a l’Oficina o a la pàgina de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià:  http://www.ceice.gva.es/ca/web/jqcv

CONVALIDACIÓ DEL NIVELL ELEMENTAL

Sol·licitud d'expedició del certificat de convalidació del grau elemental del valencià, per homologació amb els estudis del sistema educatiu.

 

Obtindre la convalidació del grau elemental de valencià equival a posseir el certificat de grau elemental de valencià, després d'haver aprovat l'assignatura de valencià en els estudis del sistema educatiu (EGB, BUP, FP, ESO), sense necessitat de presentar-se a la prova, de grau elemental, que anualment convoca, pel març i pel setembre, la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

 

Qui pot sol·licitar-ho?  

Podran obtindre el certificat de grau elemental de coneixements de valencià les persones que presenten la certificació acadèmica que acredite que han cursat i superat l'àrea o l'assignatura de valencià en algun dels estudis següents:


En tots els cursos de EGB.
En un mínim de tres cursos entre els cursos de BUP i COU, o en 3r i 4t d'ESO i 1r i 2n de Batxillerat LOGSE (els 4 cursos).
En els dos cursos del primer cicle i en els dos primers cursos del segon cicle de FP.
En tots els cursos d'ESO (des de 1r de primària fins a 4t d'Això.

 

Taxes  

No es paguen taxes.

 

Quan sol·licitar-lo? 

Durant tot l'any

 

On dirigir-se?   

Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, i també, en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga posar segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

I, preferentment:

Registre de la Direcció Territorial de Cultura, Educació i Esport
C/ Gregorio Gea, 14 - 46009 València. Telèfon: 012

 

Registre General de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport
Av. Campanar, 32 - 46015 València. Telèfon: 012

 

Què s'ha de presentar?  

 •  Imprés de sol·licitud.
 • Fotocòpia del DNI.
 • A més per a EGB:
  - Fotocòpia de tots els cursos del llibre d'escolaritat d'educació general bàsica en què conste que ha superat l'assignatura de valencià de tots els cursos o certificat del centre on ha cursat l'educació general bàsica on conste que ha superat l'àrea de valencià en tots els cursos.
 • A més per a BUP:
  - Fotocòpia de tots els cursos del llibre d'escolaritat de batxillerat en la qual conste que ha superat l'assignatura de valencià en un mínim de tres cursos o certificat del centre on va estudiar BUP i COU on conste que ha superat l'assignatura de valencià en un mínim de tres cursos.
 • A més per a FP:
  - Certificat del centre on ha realitzat FP en el qual conste que ha superat l'assignatura de valencià en els dos cursos del primer cicle i en els dos primers cursos del segon cicle, un total de quatre cursos.
 • A més per a ESO:
  - Fotocòpia de tots els cursos del llibre d'escolaritat de l'ensenyament bàsic (des de 1r de primària fins a 4t d'ESO, en tots els cursos de primària i secundària) en la qual conste que ha superat l'assignatura de valencià en tots els cursos.

  NOTA. Les persones sol·licitants hauran de presentar la documentació original perquè les fotocòpies siguen compulsades pel personal encarregat del registre, si no s’aporten ja compulsades.
   

Com sol·licitar-lo? 

Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

Si la documentació és correcta es remetrà a la persona interessada el certificat, al domicili que haja indicat en la seua sol·licitud.Sol·licitud de convalidació
validaci_-valenci_-sol_licitud.pdf
Documento Adobe Acrobat [158.5 KB]

Plaça del Castell, 1

46136 Museros

 

Tel. 961441680

Fax. 961444830

CALENDARI FISCAL 2021
CALENDARIO FISCAL 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [262.9 KB]

CALENDARI FESTES LOCALS 2021

Pel Ple de l’Ajuntament de Museros, en sessió d’1 d’octubre de 2020, es va aprovar les següents festes laborals de caràcter local per a l’any 2021:

 

- 12 d’abril de 2021, Sant Vicent

- 16 d’agost de 2021, Sant Roc

DOGV festividades locales 2021.pdf
Documento Adobe Acrobat [1.3 MB]
Certif. acuerdo Pleno 1 oct. 2020 festiv[...]
Documento Adobe Acrobat [333.4 KB]

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Segons la legislació vigent, ací podeu consultar el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors per part de l'Ajuntament de Museros.

CITA PRÈVIA

Cofinançat pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Referència: TSI-050100-2009-0167

VISITES REBUDES